Boşanma Nedenleri

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi

E:2009/4946
K:2010/6706
T:06.04.2010

AİLE HUKUKU
BOŞANMA KOşuLLARI
TANIK ANLATIMLARI
YETERSİZ KANITLAR

Özet
Evlilik birliğinin boşanmaya yol açacak şekilde temelinden sarsıldığını göstermeyen elverişsiz ve yetersiz tanık anlatımlarına dayanılarak boşanma kararı verilmiş olması isabetli değildir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih ve numarası gösterilen hükme temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.
Terk hukuki sebebine dayalı bir dava bulunmamaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nun 166/1-2. maddesi uyarınca; boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacı tanıklarının sözlerinin bir kısmı Türk Medeni Kanunu’nun 166/1. maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşürülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 06.04.2010 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.